Regulamin


Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży oraz świadczenia usług za pośrednictwem Internetu o nazwie 5xl.pl pod adresem URL: http://www.5xl.pl - firmą Jarosław Baczewski z siedzibą: 05-091 Ząbki, ul. Wiosenna 12 lok. 10, wpisany do Centralnej Ewidencji  Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, NIP 1250469980; REGON 014986467, zwaną dalej administratorem lub 5xl.pl. Adres sklepu ul. Wiosenna 12 lok. 10, 05-091 Ząbkik/Warszawy tel. 601 704 804

§ 1

[Dane osobowe]


Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Ochrony Prywatności.

 Administratorem Danych osobowych jest Jarosław Baczewskiz siedzibą: 05-091 Ząbki, ul. Wiosenna 12 lok. 10 wpisany do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, NIP 1250469980; REGON 014986467 kontakt: 5xl@nietypowypan.pl
 Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, w celach promocyjnych i marketingowych.
 Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 Administrator informuje, że Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 2

[Korzystanie ze Sklepu]


5XL Nietypowy Pan prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet poprzez serwis 5xl.pl (http://www.5xl.pl/).
Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z ogólnodostępnym Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej sklepu .
Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, poprzez kliknięcie pola „akceptuję regulamin sklepu” i potwierdza, że akceptuje go w wersji obowiązującej na moment dokonania akceptacji i jednoczesnego dokonania zakupu .
Sprzedawca prowadzący sklep internetowy 5xl.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

[Polityka cenowa]


Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych produktów.
Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia. Późniejsze modyfikacje cen towarów lub innych elementów oferty nie skutkują zmianą uprzednio zawartej Umowy Sprzedaży.

§ 4

[Zamówienia]

Zasady dokonywania zakupów:
 Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie, wymaga jednak wypełnienia formularza zamówienia.
Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Dane adresowe do wysyłki

d) Numer telefonu

e) Podania adresu odbiorcy innego niż Kupującego w systemie podarunku opłaconego przez Kupującego

3. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

a) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

b) Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.

c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

6. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

7. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a) Płatność przy odbiorze

b) przedpłata zwykły przelew

8. Przesyłki ekspresowe wysyłane są kurierem DPD lub UPS. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 19,90 zł brutto.

9. W przypadku zamówień kilku sztuk towaru koszt przesyłki zmienia się i ustalana jest indywidualnie.

10. Po wysłaniu towaru Klient dostanie drogą e-mailową numer przesyłki. 

11. Dostawa zamówienia przesyłką kurierską trwa od 24 do 48h z wyłączeniem okresów przedświątecznych.

12. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT.
Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

- Imię i nazwisko/firmę,

- Adres zamieszkania/siedziby,

- Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

- Numer zamówienia,

- Adres korespondencyjny

- Adres dostawy jeśli jest inny niż Kupującego.

13. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail, informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

14. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

§5

[Odstąpienia od umowy, zwroty]


Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy a także zostanie przesłany wraz z zamówionym towarem.
W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: e-sklep 5xl.pl 05-091 Ząbki, ul. Wiosenna 12 lok. 10
W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.
 Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon, potwierdzenie przelewu ).
Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 14 dni.

§ 6

[Reklamacje]


Klientowi sugerowane jest sprawdzenie stanu otrzymanej przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze radzimy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi (najlepiej spisać reklamację z kurierem) oraz skontaktować się z firmą kurierską lub pocztą, może również dodatkowo poinformować o uszkodzeniu przesyłki w transporcie na 5xl.pl.
 W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres 5xl@nietypowypan.pl , za pomocą listu poleconego wysłanego na adres e-sklep 5xl.pl 05-091 Ząbki, ul. Wiosenna 12 lok. 10.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z Umową jest nieistotna.
Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient wskaże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z Umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.


§ 7

[Wymogi techniczne]


W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,

b) Procesor 500 MHz lub o wyższych parametrach,

c) Pamięć RAM – 128 MB,

d) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X;

e) Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.

5. Sklep informuje Użytkowników, że oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, że korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

§8.

[Prawa autorskie]

1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach 5xl.pl a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim.Poprzez korzystanie z jakichkolwiek towarów i usług oferowanych przez 5xl.pl i/lub odwiedzanie stron http://www.5xl.pl/ Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania i obrazów zamieszczonych na stronach http://www.5xl.pl/

2. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach http://www.5xl.pl/ proszony jest o kontakt na adres e-mail: 5xl@nietypowypan.pl

§ 9

[Postanowienia końcowe]


Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.5xl.pl oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą e-mailową na adres Użytkownika.
Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Administrator http://www.5xl.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja sklepu. Zarejestrowani klienci sklepu http://www.5xl.pl/ zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.